بیائید همچون برگهای چنار به هم بپیوندیم ،ما همه از یک ریشه ایم.

عضویت
این شبکه اجتماعی برای نزدیک کردن روچینیها به یکدیگر ایجاد شده است
http://roochini.ir/نام کاربری شما/
عباس حسن زادهمهدی هاتفیمهدی معصومیانمحمد علیمرادیمدیر سایتداود قنبریجواد عبدالهيانایمان قاسمیحسین یوسفیانم بخشنده پورmarsanمهدی آشفتهصدیقه کیان مهرshima sherafatiنساییسجاد معصومیان روچیامیرحسینعلی رضاییمحمد فیضیرضاهاتفیرضا کیان مهرحسین شرفیجواد معصومیانروستایی سقیحمیدرضائیsaeeid-ghamareعلیرضا صادقیهاتفيمجید کیوانپورجواد قاسمیوروجکيوسف رفعتيعلی شرافتیMohammad1997حسین رعناییرفیعیعلیرضا آشفتهاحسان قاسمیسید محمد رضا طالبیان روچیalirezaعلیرضا روحی فردمجتبي محمدپورهادی همایونیحمید م.پشاه ولی عسکریحمید رعناییعباس معصومیان روچیرضا رجبیmohammadمهدی هاتفیمحمد روحیامین رضاییحامد رعناییع-زراعتکارحمید قاسمیرضا کنیزیاناصلاح طلب ناmehrdadmajdzadehم حسین آشفتهrezasherafatiمهدی قیصریعباس آشفتههادی رفیعیحسن رجبیرضا معصومیان روچیرمضان کیان مهرrahime roohiحميد رعناييمحمد قنبریRagbook