بیائید همچون برگهای چنار به هم بپیوندیم ،ما همه از یک ریشه ایم.

عضویت
این شبکه اجتماعی برای نزدیک کردن روچینیها به یکدیگر ایجاد شده است
http://roochini.ir/نام کاربری شما/
مهدی هاتفیرضاهاتفیمهدی معصومیانعباس حسن زادهمدیر سایتداود قنبریحسین یوسفیانalirezaایمان قاسمیمحمد علیمرادیجواد عبدالهيانم بخشنده پورmarsanمهدی آشفتهصدیقه کیان مهرshima sherafatiنساییسجاد معصومیان روچیامیرحسینعلی رضاییمحمد فیضیرضا کیان مهرحسین شرفیجواد معصومیانروستایی سقیحمیدرضائیsaeeid-ghamareعلیرضا صادقیهاتفيمجید کیوانپورجواد قاسمیوروجکيوسف رفعتيعلی شرافتیMohammad1997حسین رعناییرفیعیعلیرضا آشفتهاحسان قاسمیسید محمد رضا طالبیان روچیعلیرضا روحی فردمجتبي محمدپورهادی همایونیحمید م.پشاه ولی عسکریحمید رعناییعباس معصومیان روچیرضا رجبیmohammadمهدی هاتفیمحمد روحیامین رضاییحامد رعناییع-زراعتکارحمید قاسمیرضا کنیزیاناصلاح طلب ناmehrdadmajdzadehم حسین آشفتهrezasherafatiمهدی قیصریعباس آشفتههادی رفیعیحسن رجبیرضا معصومیان روچیرمضان کیان مهرrahime roohiحميد رعناييمحمد قنبریRagbook